นายประเสริฐศักดิ์ เนตรประภิศ
นายกเทศมนตรีตำบลสระยายโสม
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/02/2015
ปรับปรุง 11/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 290839
Page Views 467256
 
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลสระยายโสม

สภาพทั่วไป

ที่ตั้งและอาณาเขต
                เทศบาลตำบลสระยายโสม  ตั้งอยู่ที่ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  มีพื้นที่ ๑.๙๖  ตารางกิโลเมตร  ประกอบด้วยพื้นที่บางส่วนของ ๓ หมู่บ้าน  คือ  หมู่ที่  ๑,๓ และหมู่ที่ ๔ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภออู่ทอง  ตามถนนมาลัยแมนห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ  ๑๓  กิโลเมตร   และห่างจากจังหวัดสุพรรณบุรี ประมาณ  ๕๐  กิโลเมตร  สภาพพื้นที่ของเทศบาลเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมจตุรัส มีถนนมาลัยแมนตัดผ่าน   มีรายละเอียดดังนี้
ด้านเหนือ       
หลักเขตที่ ๑  ตั้งอยู่ในแนวเส้นตั้งฉากกับถนนมาลัยแมน (ตรงหลัก กม.ที่  ๖๑.๐๐๐ เดิม) จากเขตทางหลวงถนนมาลัยแมน (๓๒๑) ฝั่งตะวันตกไปทางทิศตะวันตก ๑,๐๐๐ เมตร                                
หลักเขตที่ ๒  จากหลักเขตที่ ๑ เป็นเส้นตั้งฉากกับถนนมาลัยแมนไปทางทิศตะวันออกจากเขตทางหลวง สาย ๓๒๑ (ถนนมาลัยแมน) ฝั่งตะวันออกไปทางทิศตะวันออก ระยะทาง  ๔๐๐  เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่ ๒
ด้านตะวันออก 
หลักเขตที่ ๓  จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นตรงขนานกับถนนมาลัยแมน ไปทางทิศใต้ ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร เป็นหลักเขตที่ ๓
ด้านใต้          
หลักเขตที่ ๔  จากหลักเขตที่ ๓  เป็นเส้นตั้งฉากกับถนนมาลัยแมนไปทางทิศตะวันตกถึงเขตถนนมาลัยแมนฝั่งตะวันออก (ตรงหลัก กม.๕๙.๖๐๐ เดิม) ระยะทาง ๔๐๐ เมตร และจากเขตทางหลวงถนนมาลัยแมนฝั่งตะวันตก  ตั้งฉากกับแนวถนนไปทางทิศตะวันตก ๑,๐๐๐ เมตร เป็นหลักเขตที่ ๔
ด้านตะวันตก    จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นขนานกับถนนมาลัยแมน ไปทางทิศเหนือถึงหลักเขตที่ 1 ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร
 
ประชากร
                ในเขตเทศบาลตำบลสระยายโสม มีประชากร ( ข้อมูล มิถุนายน  ๒๕๕๕)   รวมทั้งสิ้น ๓,๐๓๖  คน   แยกเป็น ชาย  ๑,๔๓๖  คน  หญิง  ๑,๖๐๐  คน    มีจำนวนครัวเรือน  ๙๓๐  ครัวเรือน  อัตราส่วนประชากรต่อครัวเรือน  ๓.๒๖ คนต่อครัวเรือน   และมีความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย  ๑,๕๔๘.๙๘   คนต่อตารางกิโลเมตร